Privacyreglement

Privacyreglement

Indien u deelneemt aan een opleiding van CREATIEVE TAAL mag er op beperkte schaal persoonsgegevens worden verwerkt.

CREATIEVE TAAL hecht veel waarde aan uw privacy en aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

CREATIEVE TAAL waarborgt deze privacy door strikte naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

CREATIEVE TAAL zal dan ook zorgvuldig en discreet met de door u verstrekte gegevens omgaan.

In dit document legt CREATIEVE TAAL graag helder en transparant uit wat er wel en niet gebeurt met uw persoonsgegevens en met welk doel.

Tijdens de intake worden de klanten geïnformeerd over het privacyreglement.

Alle medewerkers krijgen bij aanvang van hun aanstelling een privacyreglement mee ter informatie.

Artikel 1: Doel van de verwerking

 1. CREATIEVE TAAL verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
  • Communicatie met de cursist in het kader van de uitvoering van de overeengekomen inburgeringscursus.
  • Gegevensuitwisseling met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het kader van door DUO te verstrekken geldleningen en/of vergoedingen en in het kader van de aanmelding voor het centraal examen.
  • Gegevensuitwisseling met de organisatie die verantwoordelijk is voor het afnemen en beoordelen van het praktijkexamen.
  • Gegevensuitwisseling met de organisatie die een audit uitvoert ten behoeve van de verkrijging van het "Keurmerk Inburgeren".
  • Gegevensuitwisseling met ondernemingen en/of organisaties die de cursist bij CREATIEVE TAAL hebben aangemeld.
  • -Gegevensuitwisseling met organisaties die CREATIEVE TAAL op verzoek van de cursist dient te benaderen.
  • -Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen (zo als fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving).
  • Het voeren van een accurate (financieel) administratieve organisatie.

Artikel 2:Verwerking van persoonsgegevens

 1. CREATIEVE TAAL verwerkt slechts die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van voornoemde doelstellingen. De verwerking door CREATIEVE TAAL beperkt zich tot de volgende categorieén van persoonsgegevens:
  • Algemene persoonsgegevens.
  • Het Burgerservicenummer (BSN) indien noodzakelijk ter uitvoering van wettelijke voorschriften.
  • Gegevens inzake nationaliteit, geboorteland en identificatiegegevens.
  • Gegevens inzake uitkering, opleiding, werk en taalbeheersing
  • Gegevens inzake persoonlijke omstandigheden zoals kinderen en informatie ten behoeve van adequate registratie van en bewijsvoering voor de reden van beéindiging van de cursus.

Artikel 3: Bewaring en vernietiging van gegevens

 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
 2. De door de cursist bij aanvang verstrekte gegevens worden op verzoek van de cursist retour gegeven bij beëindiging van de met cursist gesloten overeenkomst.
 3. Binnen drie maanden na het verstrijken van de in artikel 3 lid 1 genoemde bewaartermijn worden alle gegevens vernietigd.
 4. Vernietiging van persoonsgegevens vindt niet plaats indien en voor zoverre in redelijkheid kan worden aangenomen dat de gegevens hun belang ten behoeve van het doel van de vastlegging nog niet hebben verloren, dan wel een wettelijk voorschrift dit verbiedt.

Artikel 4: Toegang tot de persoonsgegevens

 1. Medewerkers van CREATIEVE TAAL hebben uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens en de bevoegdheid tot verwerking van persoonsgegevens voor zover dit voortvloeit uit de aan hun opgedragen taken en werkzaamheden.
 2. De medewerkers die op grond van het bepaalde in lid 1 toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Artikel 5: Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 1. Verstrekking van gegevens aan derden geschiedt slechts voor zover voor ze zijn verzameld. CREATIEVE TAAL is gerechtigd al die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de cursist en de bewaking van de vorderingen overeenkomt met het doel waarvan de cursist.
 2. Desgevraagd kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan personen of instanties met het oog op het verrichten van wetenschappelijk en statistisch onderzoek, voor zover bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van cursist niet onevenredig wordt geschaad.
 3. Persoonsgegevens worden niet buiten Nederland doorgegeven.

Artikel 6: Beveiligingsplicht

 1. CREATIEVE TAAL bv treft maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens, zowel in opgeslagen toe- stand, als tijdens vervoer of transmissie. Deze maatregelen houden ten minste voorzieningen in tegen:
  • een beschadiging of verlies van persoonsgegevens
  • een onbevoegde wijziging van persoonsgegevens
  • een ontvreemding van persoonsgegevens
  • een kennisneming van persoonsgegevens door onbevoegden
  • onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 7: Rechten van cursist

 1. Iedere cursist heeft het recht op kennisneming of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. CREATIEVE TAAL zal de desbetreffende cursist binnen vier weken schriftelijk laten weten of CREATIEVE TAAL inderdaad persoonsgegevens van de desbetreffende cursist verwerkt.
 2. Voordat CREATIEVE TAAL een mededeling doet als bedoeld in lid 1 van dit artikel, waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt CREATIEVE TAAL die derde in de gelegenheid zijn ziens- wijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
 3. De uitoefening van het recht op kennisneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt in de regel door middel van fysieke inzage op de vestigingslocatie van CREATIEVE TAAL. Indien de cursist om medische of dringende persoonlijke redenen niet in staat is tot bezoek aan CREATIEVE TAAL zal CREATIEVE TAAL op schriftelijke wijze aan het verzoek van de cursist voldoen.
 4. Een cursist kan in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden te allen tijde tegen de ver- werking van zijn persoonsgegevens bij CREATIEVE TAAL bezwaar aantekenen. CREATIEVE TAAL beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar of dit gerechtvaardigd is. Indien het bezwaar gerechtvaardigd is, beeindigd zij terstond de verwerking.

Artikel 8: Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

 1. CREATIEVE TAAL zal zich inspannen om te waarborgen dat de te registreren persoonsgegevens volledig en juist zijn.
 2. Als de cursist betreffende persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, heeft de cursist recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van deze gegevens.
 3. Een verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming dient schriftelijk door cursist bij CREATIEVE TAAL te worden ingediend. Het verzoek dient te worden voorzien van een specificatie van de betreffende persoonsgegevens.
 4. CREATIEVE TAAL deelt degene die het schriftelijk verzoek heeft ingediend, uiterlijk binnen vier weken schriftelijk mee of, en in hoeverre, aan het verzoek kan worden voldaan. Een weigering van dat verzoek is met redenen omkleed.

Artikel 9: Verzoeken door cursist

 1. Verzoeken door cursist met betrekking tot het uitoefenen van rechten van cursist kunnen slechts schriftelijk worden ingediend bij CREATIEVE TAAL.
 2. Alvorens een verzoek in te willigen draagt CREATIEVE TAAL zorg voor de vaststelling van de identiteit van de verzoeker. Indien het verzoek wordt gedaan door de wettelijk vertegenwoordiger van de cursist is een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging vereist.

Artikel 10: Adressering van verzoeken

Verzoeken tot inzage of verzet als bedoeld in dit privacyreglement dienen te worden ingediend bij de unitmanager van de desbetreffende vestiging van CREATIEVE TAAL.

Artikel 11: Bezwaar en beroep

 1. Binnen zes weken na ontvangst van het antwoord op diens verzoek als bedoeld in dit privacyreglement kan de cursist zich tot de rechtbank wenden met het schriftelijke verzoek CREATIEVE TAAL te bevelen alsnog diens verzoek toe of af te wijzen, dan wel een bezwaar al dan niet te honoreren.
 2. De cursist zich ook binnen de beroepstermijn tot Autoriteit Persoonsgegevens wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met CREATIEVE TAAL.

Artikel 12: Publicatie

 1. Dit reglement ligt ter inzage bij CREATIEVE TAAL, Gentiaan 73 ,3222vn Hellevoetsluis en wordt op verzoek kosteloos toegezonden aan iedere belanghebbende.

Artikel 13: Aanmelding verwerking

 1. De verwerking van de persoonsgegevens zoals neergelegd in dit privacyreglement is gemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.